Leiebetingelser

leiebetingelser

Under følger våre leiebetingelser. De gjelder for alle som leier en feriebolig fra Tropene.com eller en av våre tilleggstjenester.

Avtalens inngåelse

Dette dokumentet regulerer avtalen mellom Tropene.com Ltd, heretter bare kalt “Tropene“, og vedkommende som har bestilt en feriebolig i Hua Hin for en periode, med eller uten tilleggstjenester, fra Tropene.com Ltd, heretter bare kalt “Kunde“. Avtalen mellom partene anses inngått når Tropene har mottatt og bekreftet innbetaling av depositumet for leien av ferieboligen i Hua Hin kunden har reservert gjennom Tropene sine nettsider. Omfatter avtalen tilleggstjenester fra Servicesenteret til Tropene, er disse en del av avtalen når kunden har mottatt en bekreftelse på betaling av depositum eller har oppfylt andre forhold som må oppfylles i følge Tropene sine nettsider før bestillingen er bindende. Hvis det ikke stilles krav til depositum eller forskuddsbetaling, er disse tjenestene inkludert i avtalen når kunden har mottatt en e-postbekreftelse fra Tropene på bestillingen.

Hva omfatter avtalen?

Avtalen omfatter leie av en feriebolig i Hua Hin gjennom Tropene sine nettsider. Avalen gjelder den ferieboligen, og den tidsperioden og prisen som er spesifisert på depositum fakturaen. Avtalen omfatter også eventuelle tilleggstjenester som er bestilt via Tropene sitt Servicesenter samtidig eller senere. , med eventuelle tilleggstjenester som er bestilt til denne ferieboligen via Tropene sine nettsider – http://www.tropene.com/. Avtalen gjelder den ferieboligen som står spesifisert på depositum avtalen, og for den perioden og til den prisen som er spesifisert i samme dokument. Hvilken stand og utstyr ferieboligen skal ha ved ankomst er spesifisert i beskrivelsen av ferieboligen på Tropene sine nettsider. Det samme gjelder innholdet og kvaliteten på tilleggstjenestene som er bestilt til ferieboligen. Avtalen omfatter også andre tredjeparts utleiere, tilbydere og arrangørens eventuelle individuelle betingelser. Videre er opplysninger arrangøren har gitt via Tropene sine nettsider en del av avtalen med mindre de må antas å være uten betydning for kundens kjøp av den aktuelle pakkereise. Opplysningene regnes heller ikke som en del av avtalen dersom de er endret på en tydelig måte før avtaleinngåelsen.

Hva omfatter IKKE avtalen

Avtalen omfatter ikke søknad om eventuell visum (30 dagers turer krever ingen visum) til Thailand, flybilletter, reiseforsikring, transport til/fra flyplass, utvasking eller andre forhold knyttet til hendelser rundt ferieboligen, hvis dette ikke uttrykkelig er bestilt eller beskrevet som inkludert på bestillings tidspunktet. Hvilke tilleggstjenester avtalen kan utvides med er spesifisert her: http://tropene.com/servicesenteret/. Avtalen omfatter ikke muntlige avtaler mellom Tropene og kunden, da disse ikke kan dokumenteres på noen måte. Alt som avtalen skal omfatte må bestilles eller avtales via Tropene sine nettsider.

Depositum og betalingsbetingelser

Ved bestilling av en feriebolig fra Tropene, må kunden betale et depositum på 30% av den avtalte leiesummen for å bekrefte at de er en seriøs leietager. Etter at tropene har mottatt kunden sin bestilling vil de gå igjennom bestillingen og sjekke med utleieren at boligen fortsatt er ledig i den ønskede tidsperioden. Deretter vil Tropene sende deg en depositum faktura på dette depositumet. Først når dette depositumet er betalt er avtalen bindende. Enkelte tilleggstjenester krever også et depositum eller forskuddsbetaling. Dette står i så fall beskrevet i forbindelse med presentasjonen av tjenesten, og vil bli fakturert samtidig med depositum fakturaen eller i en egen faktura. Gjelder depositum eller forskuddsbetaling er de bestilte tjenestene ikke bindende før kunden har betalt fakturaen fra Tropene på disse tilleggstjenestene. Fakturaen må kunden betale via sin nettbank, da Tropene ikke støtter noen form for kortbetaling. Informasjon om hvordan betaling av faktura via kundens nettbank skal skje står tydelig angikk på fakturaen(e) fra Tropene. De resterende 70% av leien for ferieboligen, med eventuelle tilleggstjenester forfaller til betaling ved adkomst til ferieboligen i Hua Hin, før nøklene deles ut. Dette beløpet kan kunden betale på 2 måter: Bank-til-bank overføring: Kunden kan betale de resterende 70% på samme måte som du betalte ditt depositum. Det vil si via en bankoverføring av beløpet. Pengene må være på vår konto, senest dagen før ankomst til Hua Hin. Så snart pengene er registrert mottatt, vil kunden motta en e-postmelding med en bekreftelse på innbetalingen. Kontant ved ankomst: Det andre alternativet er å betale restbeløpet kontant ved ankomst til ferieboligen. Beløpet betales da til representanten fra Tropene som møter kunden i Hua Hin ved ankomst. Kunden får da tilbake en kvittering på at beløpet er betalt fult ut av representanten som møter kunden. Ved adkomst til ferieboligen i Hua Hin vil kunden bli møtt av en representant som går igjennom boligen sammen med kunden. Deretter må kunden betale et nytt depositum for leien av ferieboligen. Størrelsen på dette depositumet er spesifisert i beskrivelsen av ferieboligen, og må betales kontant ved ankomst etter besiktelse. Depositumet dekker potensielle skader på boligen, og betales tilbake til kunden når leieperioden avsluttes og Tropene har inspisert ferieboligen sammen med kunden for å forsikre  seg om at ingenting er blitt ødelagt under oppholdet og at ferieboligen er utvasket på en forsvarlig måte. Det vil si; – Står klar til neste leieboer!  Hvis du ikke ønsker å vaske ut selv kan du bestille denne tjenesten av Tropene sitt Servicesenter.

Overdragelse

Kunden har rett til å overdra leien av ferieboligen til en annen som oppfyller betingelsene. Forutsetningen er at kunden gir Tropene melding om dette innen rimelig tid før leieperioden starter. Den opprinnelige kunden og den nye kunden hefter solidarisk for avtalens økonomiske forpliktelser.

Mangler før avreise

Kunden kan heve avtalen før adkomst dersom det er klart at ferieboligen vil ha vesentlige mangler. Det samme gjelder dersom avtalevilkårene endres og endringen er til vesentlig ulempe for kunden. Prisforhøyelse på mer enn 10 % skal alltid ansees som vesentlig ulempe. Kunden skal i tilfelle gi arrangøren beskjed om hevingen senest 7 dager før avtaleperioden starter. Kunden har da rett til full refusjon av samtlige innbetalte beløp. Alternativt kan kunden velge en annen feriebolig som er ledig i samme tidsperiode. Er erstatningsboligen dyrere, skal kunden betale denne prisdifferansen. Er erstatningsboligen eller tjenesten billigere, tilbakebetaler Tropene differansen mellom den opprinnelige pris og erstatningsboligens pris. Dersom kunden, til tross for sin rett til å heve kjøpet som følge av mangler, ønsker å benytte seg av den avtalte ferieboligen, har kunden rett til et forholdsmessig prisavslag. Dersom mangelen er en prisøkning på mer enn 10 %, er dog kundens valg å enten heve kjøpet, eller å leie til den nye prisen dersom annet ikke blir avtalt mellom partene.

Mangler etter avreise

Ferieboligen eller dens tilleggstjenester er mangelfull når den avviker fra det som er avtalt eller forutsatt i avtalen, og dette ikke skyldes kunden eller forhold på kundens side. Avvik fra det avtalte regnes likevel ikke som mangel dersom de er av mindre betydning, eller er av det slag kunden må regne med kan inntreffe fra tid til annen. Det samme gjelder avvik i naturgitte forhold som Tropene verken hadde eller burde ha kjennskap til eller herredømme over. Kunden plikter å reklamere på mangler han oppdager så snart som mulig. Reklamasjon som fremmes senere enn fristene i disse vilkårene vil normalt bety at kundens eventuelle rettigheter bortfaller. Reklamasjonsberettigede mangler etter avreise gir kunden disse rettighetene:

 1. Avhjelp: Kunden kan kreve at Tropene avhjelper mangelen dersom dette kan skje uten urimelig kostnad eller ulempe for ham. Avhjelpen må skje innen rimelig tid og uten uvesentlig ulempe for kunden. Avslår kunden retting som vil avhjelpe mangelen, eller unnlater å reklamere til Tropene mister kunden retten til ytterligere krav.
 2. Prisavslag: Dersom mangelen ikke blir avhjulpet, har kunden rett til et forholdsmessig prisavslag, eventuelt dekning av de rimelige utgifter kunden har hatt ved selv å utbedre mangelen når Tropene ikke har vært i stand til dette.
 3. Heving: Har ferieboligen vesentlige mangler og formålet med reisen til Hua Hin av den grunn er vesentlig forfeilet, kan kunden heve avtalen og kreve tilbake de beløp som er betalt i.h.t. avtalen. Hever kunden avtalen etter denne bestemmelse, har han krav på vederlagsfri transport tilbake til Bangkok flyplass.
 4. Erstatning: Er ferieboligen mangelfull og dette fører til at kunden lider tap, kan kunden kreve erstatning av Tropene for dokumenterte tap. Tropene kan ikke holdes erstatningsansvarlig for mangler som ligger utenfor Tropene sin kontroll. Erstatning kan ikke kreves for tap eller skade som skyldes kundens egen forsømmelse eller forhold.
 5. Følgende forhold ansees normalt ikke som mangel:
  1. Avvik i fra det avtalte som er av mindre betydning for gjennomføringen av oppholdet i ferieboligen eller som ikke har hatt betydning for valg av feriebolig eller tilleggstjeneste.
  2. Avvik fra forventninger kunden har hatt og som ikke er skapt av arrangøren, som f.eks. annen byggestandard på destinasjonen eller andre destinasjons betingede forhold, dersom forholdene kunden klager på, må ansees å være “vanlige” på destinasjonen.
  3. Unormale vær- og andre naturgitte forhold Tropene ikke hadde eller burde ha kjennskap til.
  4. Forhold den reisende må regne med kan oppstå fra tid til annen, og som ligger utenfor Tropene sin kontroll eller som ikke avviker fra hva som anses forutsatt i avtalen.
  5. Forsinkelser under flyturen eller andre forhold som ligger utenfor avtalen eller Tropene sin kontroll.
  6. Avvik fra det avtalte som skyldes kundens eget forhold.
 6. Kundens plikter

 7. Kunden er pliktig til å lære og følge Thailands lov under oppholdet i Thailand. Klage fra Politiet i Hua Hin på bråk, vold, skadeverk eller kriminelle handlinger i eller i nabolaget kan føre til umiddelbar utkastelse, uten tilbakebetaling av innbetalte penger. Dette er en vurdering utleier må ta sammen med Politiet.

Kunden plikter å levere tilbake ferieboligen i samme stand som den var ved besiktelse (ankomst), og erstatte aller skader som er påført boligen, eiendommen eller nabolaget. Alle skader på ferieboligen, inventar, utstyr, eiendom, nabolaget og krav fra omgivelsene må betales før hjemreise til Norge igjen, jf. Thailandsk lov. Kunden plikter å levere ferieboligen ferdig utvasket tilbake til Tropene, slik at den umiddelbart kan leies ut til neste leietager. Denne tilleggstjenesten kan bestilles fra Tropene, senest 3 dager før hjemreise. Kunden plikter å holde Tropene oppdatert om korrekt adresse, telefon og e-postadresse, slik at Tropene er i stand til å kommunisere med kunden slik denne avtalen krever. Kunden plikter å ikke snakke stygt om Tropene eller deres tjenester, eller gjøre noe annet som kan skade selskapets navn og rykte i Thailand eller Scandinavia.

Taushetsplikt

Tropene har taushetsplikt om alt de får kjennskap til vedrørende kundens opphold i en av Tropenes ferieboliger, med mindre Thailandsk rett pålegger Tropene til å uttale seg om noe vedrørende kundens opphold. Taushetsplikten gjelder fra avtalen er bindende og i 5 år etter at den er avsluttet.

Personvern

Tropene garanterer at ingen personopplysninger vil bli spredd til andre på noen som helst måte. Kundens e-postadresse vil kun bli brukt av Tropene til å kommunisere med og holde kunden oppdatert om forhold av betydning for kunden og partenes avtale/kundeforhold.

Tvistebehandling

Ved tvist om tolkningen av disse leiebetingelsene eller om kundens forhold faller inn under avtalens bestemmelser skal først forsøkes løst gjennom møte mellom kunden og Tropene, på den mest hensiktsmessige måten for begge parter. Oppholder kunden seg fortsatt i Thailand, skal partene møtes ansikt til ansikt på Tropene sitt kontor eller et annet sted partene finner formålstjenlig. Oppholder kunden seg ikke lenger i Thailand, bør denne tvistebehandlingen skje per telefon og ikke på e-post som er den siste muligheten. Fører disse forhandlingene ikke frem, er partene enige om å behandle problemet etter Thailandsk lov, og bringe saken inn for retten i Hua Hin eller Bangkok.

Translate »